Servizo municipal que se presta a domicilio, destinado a persoas dependentes.
O obxectivo principal e promover a autonomía persoal e a permanencia no medio habitual dos usuarios.

Este servizo será prestado por persoal cualificado.